Rada Parafialna

Autor: Mateusz Łyczek - 2010-12-19 01:19:06 Zmodyfikowany: 2022-01-15 11:58:59

Parafialna Rada Duszpasterska: 2022 - 2026

 

 1. Ks. Joachim Augustyniok – proboszcz (przewodniczący)
 2. Blacha Krzysztof (Miejsce Odrzańskie) – z wyboru parafian
 3. Blana Rudolf (Sławików) – z wyboru parafian
 4. Kaletka Rita (Sławików) – z nominacji proboszcza
 5. Krybus Mariusz (Lasaki) – z wyboru parafian
 6. Kurfeld Alfred (Błażejowice) – z nominacji proboszcza
 7. Maintok Marian (Błażejowice) – z wyboru parafian
 8. Sluga Józef (Miejsce Odrzańskie) – z wyboru parafian
 9. Zaremba Marcin (Sławików) – z wyboru parafian
 10. Żymełka Weronika (Lasaki) – z nominacji proboszcza

 

Parafialna Rada Ekonomiczna: 2022 - 2026

 1. Fitzon Gerard (Sławików) – z nominacji proboszcza
 2. Mikulski Gerard (Błażejowice) – z nominacji proboszcza
 3. Sekuła Helga (Lasaki) – z nominacji proboszcza
 4. Blacha Krzysztof (Miejsce Odrzańskie) – z wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej jako ich przedstawiciel 

 

 

Z REGULAMINU  PARAFIALNEJ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ

 

1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej: PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

2. Kadencja PRD trwa 5 lat.

3. Sposób wyboru członków PRD winien być dwustopniowy:

a) zgłaszanie kandydatów - każdy parafianin ma prawo zgłaszania kandydatów, którymi mogą być katolicy autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii oraz cieszący się w parafii dobrą opinią. Proboszcz podaje termin zgłaszania kandydatów.

b) wybory - spośród zgłoszonych kandydatów sporządza się listę wyborczą z nazwiskami tych, którzy otrzymali najwięcej głosów przy zgłaszaniu (od 15 do 30 osób w zależności od wielkości parafii). W wyznaczoną niedzielę lub do wyznaczonego dnia parafianie głosują przez zaznaczenie na liście kandydatów ustalonej liczby osób, np. trzech lub więcej nazwisk. Do PRD wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów. Przed głosowaniem listę kandydatów, opatrzoną pieczęcią parafii, rozdaje się parafianom.

Prawo prezentacji kandydatów na listę wyborczą przysługuje również proboszczowi parafii.

4. Wybory do PRD przeprowadza komisja wyborcza, wybrana z dotychczasowych członków PRD. Komisji przewodniczy proboszcz lub inny wyznaczony przez niego kapłan.

5. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.

6. W skład PRD wchodzą:

a) z wyboru proboszcza:

- kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;

- przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;

- przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawiciele parafialnej Caritas, duszpasterstwa rodzin, małych wspólnot i ruchów religijnych itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);

- inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;

b) z wyboru parafian:

- parafianie wybrani według powyższych zasad diecezjalnych.

7. Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 1/3 członków PRD, resztę dopełniają radni wybrani przez ogół parafian.

8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwóch, a w uzasadnionych przypadkach - trzech kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien w kolejnej kadencji brać bezpośredniego udziału.

9. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:

a) maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych;

b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych;

c) maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych;

d) maksimum 25 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.

10. Po wyborach członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.

11. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich następujące sekcje:

a) katechetyczno - młodzieżowa;

b) liturgiczna;

c) charytatywna;

d) ekonomiczno - gospodarcza i in.

12. Sekcja ekonomiczno-gospodarcza działa w oparciu o własny statut.

13. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz po trzech miesiącach od objęcia parafii może wystąpić do dziekana rejonu z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zatwierdzenie jej nowego składu.

14. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

15. Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy.

16. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.

17. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

18. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi.

19. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w ramach niedzielnych ogłoszeń parafialnych lub na łamach gazetki parafialnej.

20. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

 

 

Z REGULAMINU  SEKCJI  EKONOMICZNO-GOSPODARCZEJ PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 

1. Sekcja ekonomiczno-gospodarcza Parafialnej Rady Duszpasterskiej posiada kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej (por. KPK, kan. 537).

2. Proboszcz zwołuje posiedzenie sekcji i jej przewodniczy.

3. Członkowie sekcji świadczą pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem przepisów prawa powszechnego (por. KPK, kan. 532 oraz 1281-1288).

4. Proboszcz powinien konsultować z jej członkami sprawy związane z większymi inwestycjami (nowe budowle, remonty, prace restauracyjne).

5. Konsultacja ta powinna obejmować m.in.:

a) czas i zakres podejmowanej inwestycji;

b) dobór wykonawców;

c) sposób gromadzenia potrzebnych funduszów.

6. Zaleca się, by proboszczowie także w sprawach codziennego funkcjonowania parafii w zakresie gospodarczym informowali członków tejże sekcji i zasięgali ich opinii.

7. Sekcja ekonomiczna posiada charakter doradczy.

8. Proces inwestycyjny powinien składać się z następujących elementów:

a) planowanie inwestycji: określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych; podjęcie zamiaru inwestycyjnego; konsultacje potrzeb i zamiaru inwestycyjnego z Kurią Diecezjalną; wybór lokalizacji pod planowaną inwestycję (wielkość terenu, sposób zagospodarowania, położenie terenu względem istniejących mediów, warunki gruntowo-wodne); koszt zakupu pozyskiwanego terenu;

b) projektowanie: opracowanie programu użytkowego uwzględniającego możliwości inwestora co do sfinansowania inwestycji; analiza i akceptacja koncepcji opracowanej przez architekta; opracowanie kosztów, harmonogramu inwestycji; decyzje projektowe kluczowe powinny być uzgadniane na bieżąco z inwestorem; opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych;

c) realizacja: powołanie przez inwestora osób lub osoby obsługujących stronę techniczną i finansową; wybór wykonawcy; porównanie cen ofert i ich wybór;

d) wyposażenie obiektu: koszt wyposażenia nieruchomego i ruchomego;

e) eksploatacja obiektu: opłaty stałe i administracyjne; koszty osobowe; koszty remontów bieżących; dochody z działalności i podnajmu obiektu.